Spread the love

Общи условия за ползване на nikon2007.com

 1. Предмет

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „Никон 2007“ ЕООД, ЕИК 175299293, наричан по-долу „доставчикът“, от една страна, и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейна nikon2007.com и под домейните му (наричани за краткост „сайта“).

 1. Обща информация съгласно Закона за електронна търговия

„НИКОН 2007” ЕООД е търговското дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175299293, със седалище и адрес на управление в Република България, област София, община Божурище, гр. Божурище, п.к. 2227, ул. Здравец № 19, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Сливница 127, етаж 2, магазин 27,  тел. 02 / 828 55 88 и 0887 630 117, адрес на електронна поща: nikon2007@abv.bg, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия nikon2007.com.

 1. Легални дефиниции

Използваните по – долу в настоящите Общи условия изрази имат следното значение, а именно:

– „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

– „nikon2007.com” е уебсайт за електронна търговия – за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

– „Потребител” на сайта е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, и което се е съгласило с настоящите Общи условия.

 1. Достъп
  1. „Никон 2007“ ЕООД не гарантира постоянното функциониране на www.nikon2007.com.
  1. „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен под-домейн или до целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.
  1. „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от „Никон 2007“ ЕООД. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
  1. „Никон 2007“ ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. „Никон 2007“ ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността на информацията, която се съдържа в тях.
 • Съгласие с общите условия и регистрация
  • Уеб сайтът www.nikon2007.com и стоките и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните в настоящите общи условия правила.
  • Използването на www.nikon2007.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от общите условия, той има право да се въздържи от използването на сайта, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.
  • Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.nikon2007.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
  • След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и регистрация потребителят може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „Никон 2007“ ЕООД стоки и услуги, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

– да не противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не съдържат порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава морала и добрите нрави;

– да нямат рекламна цел, освен с изрично предварително разрешение от „Никон 2007“ ЕООД;

– да не  чието представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

– да не са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласие на титуляра на правото.

При неспазване на горното „Никон 2007“ ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на потребителя и третите лица до съответната публикация и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 • Прекратяване на регистрацията

Потребителят може по всяко време за поиска заличаване на своя потребителски профил. Същото се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от него заявки, респ. заплащане от негова страна на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

 • Промени в общите условия
  • „Никон 2007“ ЕООД запазва правото си да променя или подновява настоящите общи условия, като поема задължението да уведомява Потребителите като публикува на видно място в www.nikon2007.com  или в клиентските им профили съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и им даде достатъчен срок да се запознаят с тях. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.nikon2007.com  Ако в рамките на предоставения срок, клиентът не заяви, че отхвърля променените общи условия, се счита, че е съгласен с тях.
  • Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „Никон 2007“ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по 7.1. заявка за покупка на стока или ползване на услуга, като по отношение на приетата заявка се прилагат общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако действащото законодателството не предвижда друго.
 • Разкриване на информация на трети страни

В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили действия в противоречие със законодателството или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Никон 2007“ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 1. Политика относно „бисквитките“

            www.nikon2007.com използва “бисквитки” („cookies“). Ако потребителят не желае да се събират данни за него чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура в браузъра, която му позволява да изтрие всички „бисквитки“ и да деактивира поставянето им. 

 • Контрол за спазване на действащото законодателство и защита на потребителите

Дейността, която „Никон 2007“ ЕООД извършва чрез www.nikon2007.com се контролира от следните държанив органи, към които Потребителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

 • Авторски права върху информацията на www.nikon2007.com

            11.1 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.nikon2007.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Никон 2007“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Никон 2007“ ЕООД, и не могат да бъдат използвани без разрешение от страна на „Никон 2007“ ЕООД.

            11.2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

 • Ограничения
  • „Никон 2007“ ЕООД се старае да поддържа в актуално състояние представената на сайта информация, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможни са печатни и технически грешки – в описанията на продуктите и в тяхната стойност (цена).
  • „Никон 2007“ ЕООД не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.
  • „Никон 2007“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.nikon2007.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услуги извън контрола на „Никон 2007“ ЕООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или намеса на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
  • „Никон 2007“ ЕООД не носи отговорност, спрямо Поребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, промяната, загубата, недостоверността, неточността, или непълнотата на информация, пренасяна, използвана или станала достъпна чрез www.nikon2007.com.
 • Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на взаимно разбирателство и добра воля. В случай, че такова не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България, гр.София.

 • Приложимо право

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.